Używamy ciasteczek INFO

Ikona ciasteczka

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYTOMY

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SKLEPU

1. Sklep internetowy WytoMy.pl (dalej Sklep) będący serwisem internetowy jest własnością spółki WytoMy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zagrody 8A/12, 30-318 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653138, NIP: 6762518715, REGON: 366093430; Spółka WyToMy posiada kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 ZŁ zł, opłacony w całości; adres e-mail: mateuszgessler@wytomy.pl.

2. Sklep internetowy działający pod adresem mateuszgessler.pl / WytoMy Sp. z o.o. jest prowadzony przez WytoMy z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zagrody 8A/12, 30-318 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653138, NIP: 6762518715, REGON: 366093430; adres e-mail: sklep@wytomy.pl

3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez adres e- mail: sklep@wytomy.pl w dni powszednie w godz. 9:00 do 17:00 oraz za pomocą formularz kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce www.wytomy.pl/contact  

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE REGULAMINU SKLEPU

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z usług Sklepu internetowego jak również prawa i obowiązki stron umowy.

2. Regulamin Sklepu zamieszczony jest na stałe na stronie www.wytomy.pl  / WytoMy Sp. z o.o. w stopce na stronie głównej serwisu i może być w każdej chwili pobrany przez Klienta. Klient ma możliwość pobrania Regulaminu i zapisania na swoim urządzeniu końcowym (bezpośredni link do Regulaminu: www.wytomy.pl/regulamin). Klient ma również możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu:

2.1. w momencie dokonywania rejestracji w Sklepie i zakładania konta lub

2.2. w momencie składania zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www.wytomy.pl ale bez zakładania konta czyli bez dokonywania rejestracji.

3. Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Sklepu, po zapoznaniu się z Regulaminem, Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem poprzez kliknięcie w checkbox przy zapisie „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin serwisu. (Czytaj regulamin)”.

4. Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy regulamin mogą być:

4.1. osoby fizyczne, które nabywają produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, zdolne do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa - Konsumenci.

4.2. podmioty dokonujące zakupów związanych bezpośrednio z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu – Przedsiębiorcy.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

§ 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W związku z prowadzeniem serwisu internetowego Sklep (jako Usługodawca) świadczy na rzecz Klientów (jako Usługobiorców) usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Usługa świadczona drogą elektroniczną to usługa świadczona przez Usługodawcę (Sklep)  na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu internetowego w drodze elektronicznej, która :

a) Umożliwiania zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b) Umożliwienia zakładania kont Klientów w Sklepie

c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów (NEWSLETTER)

3. Usługa, o której mowa w ust. 2 świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. Usługobiorca (Klient) uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt. 2 powyżej.

4. Rezygnacja przez Klienta z usługi powoduje:

a) usunięcie / zamknięcie konta Klienta. Klient, który założył konto w Sklepie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe

b) zaprzestanie przesyłania Newslettera

5. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a) Dostęp do sieci Internet,

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (m.in. typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail sklep@wytomy.pl. Dla ułatwienia i usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy, aby reklamacja zawierała oznaczenie Usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

7. Usługobiorca (Klient) obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy (Sklepu) oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę (Klienta) obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego

9. Strony umowy tj. Klient i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. email, telefon, strona www.

§ 4. OGÓLNE ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zakup towaru w Sklepie jest możliwy bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem mateuszgessler.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: sklep@wytomy.pl.

2. Zakup dokonywany bezpośrednio przez stronę internetową mateuszgessler.pl jest możliwy po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie (złożenie konta) oraz bez dokonywania takiej rejestracji.

3. W celu założenia konta użytkownika należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając takie dane jak: imię, nazwisko, email, hasło. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta użytkownika i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu emaila oraz hasła. Sklep potwierdza dokonanie rejestracji poprzez przesłanie informacji o założeniu konta na adres e-mail Klienta. Zarejestrowani użytkownicy posiadają m.in. możliwość: zapisywania wielu adresów dostawy, wglądu do historii zamówień.

4. Podczas dokonywania zakupu w naszym Sklepie Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony Klientowi na stronie internetowej sklep. http://www.wytomy.pl/sklep/order?step=1

5. Dokonywanie zamówień w sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Wysyłki towaru realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

6. Złożenie przez Klienta zamówienia (za pośrednictwem poczty elektronicznej czy bezpośrednio przez stronę www.) stanowi ofertę do zawarcia ze Sklepem umowy kupna określonego towaru. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Nie otrzymanie od Sklepu potwierdzenia otrzymania zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a transakcja nie doszła do skutku.

7. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po wykryciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, można skontaktować się ze Sklepem.         

§ 5.  REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie zostaje złożone poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” zamieszczonej przy produkcie, następnie Klient przechodzi do “Koszyka”, ”Zobacz zawartość koszyka” i “Przejdź do kasy”. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów, a następnie w celu finalizacji zamówienia kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę”.

2. Dane wpisywane do formularza zamówienia muszą zawierać prawdziwe informacje. Sklep zastrzega, że zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niepełnych danych lub jeśli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo. Sklep może skontaktować się mailowo z Klientem w celu weryfikacji danych w odpowiedzi na złożenie zamówienia.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. Anulowanie zamówienia możliwe jest mailowo podając numer zamówienia. Nie istnieje możliwość anulowania zamówienia dotyczącego towarów, które zostały już wysłane.

4. Główne cechy towaru opisane są przy każdym towarze.

5. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są podawane przez Sklep zgodnie z informacją od producentów.

6. Rzeczywista kolorystyka niektórych produktów może odbiegać od przedstawionej na stronie Sklepu może to być spowodowane choćby inną rozdzielczością komputera, z którego korzysta Klient.

7. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie  wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceną wiążąca dla stron transakcji jest kwota znajdująca się przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Podane ceny nie obejmują innych kosztów związanych między innymi z wysyłką towarów, transportem towarów, z transportem zwrotnym towaru.

8. Koszty wysyłki towaru do Klienta, wysyłki zwrotnej towaru podawane są przez Sklep przed złożeniem zamówienia. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki zwrotnej wyniesie 15 zł (wg cennika Poczty Polskiej)

9. Na każdy sprzedany towar Sklep wystawia fakturę VAT lub paragon (w zależności od wyboru kupującego).

§ 6. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU\

1. W przypadku płatności przelewem, zamówiony towar, oznaczony jako dostępny - wysyłka w ciągu 24h, wysyłany jest w tym samym dniu, jeśli wpłata za zamówienie zostanie zaksięgowana do godziny 12.00 dnia roboczego na koncie bankowym sklepu www.wytomy.pl  / WytoMY Sp. z o.o. lub też następnego dnia roboczego, po dniu w którym wpłata wpłynęła na konto po godzinie 12.00.

2. W przypadku wyboru opcji „płatność przy odbiorze”, zamówiony towar, oznaczony jako dostępny, zostanie wysyłany w tym samym dniu, jeżeli zamówienie zostanie złożone do godziny 12.00 dnia roboczego lub będzie zrealizowane w następnym dniu roboczym jeżeli zamówienie wpłynie po godzinie 12.00 danego dnia roboczego. 

3. W przypadku wybrania opcji „odbiór osobisty” - dostępnej w Krakowie, po wcześniejszym umówieniu - należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu w celu ustalenia terminu. 

4. Przesyłki z zamówionym towarem są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. 

5. Klient posiada możliwość monitorowania swojej przesyłki dzięki zewnętrznym aplikacjom dostarczanym przez firmy przewozowe. Informacje te wysyłane są przez obsługę Sklepu po wysłaniu paczki, tylko zarejestrowanemu Klientowi, na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail.

6. Czas realizacji zamówienia to czas wysyłki plus czas dostawy realizowanej przez kuriera.

7. Klient jest informowany o statusie zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

8. Przed odebraniem przesyłki prosimy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm, którymi przesyłka została oklejona. W przypadku, kiedy opakowanie paczki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane prosimy nie przyjmować takiej uszkodzonej przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 7. FORMY PŁATNOŚCI

1. W Sklepie Klient ma możliwość wykonania płatności za zamówiony towar mogąc wybrać jedną z poniższych opcji:

a) Płatność przelewem - przedpłata na konto bankowe firmy:

WytoMY Sp. Z o.o.

ul. Zagrody 8A/12

30-318 Kraków

761090 1841 0000 0001 3374 5502 (Bank Zachodni WBK SA)

b) Płatności on-line - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU

c) Płatność przy odbiorze - zapłata gotówką za towar przy odbiorze przesyłki

2. Dane do przelewu:

WytoMY Sp. Z o.o.

ul. Zagrody 8A/12

30-318          Kraków

761090 1841 0000 0001 3374 5502 (Bank Zachodni WBK SA)

§ 8. KOSZTY WYSYŁKI

1. Opłata za wysyłkę towaru jest zależna od wyboru formy dostawy – DHL Kurier lub DHL Parcel Shop.

2. Koszty wysyłki zamówionego przez Klienta towaru ponosi Klient. W przypadku odstąpienia od umowy -  Koszt wysyłki zwrotnej towaru ponosi Klient (koszt kierunek Klient - Sklep), a po stronie Sklepu leży wówczas obowiązek zwrotu Klientowi kosztów wysyłki zamówionego towaru do Klienta, o ile Klient taki koszt poniósł (koszt kierunek Sklep - Klient). Wysokość tych kosztów podawana jest Klientowi przez Sklep przy składaniu zamówienia. Informacja w tym zakresie znajduje się również w pouczeniu o odstąpieniu od umowy (link http://wytomy.pl/odstapnie-od-umowy-reklamacje ).

3. Wysokość aktualnych kosztów podawana jest podczas składania zamówienia (Podsumowanie zamówienia w koszyku – zakup przez www lub w korespondencji e-mail zakup za pomocą poczty elektronicznej). Wysokość aktualnych kosztów można znaleźć również na stronie www.wytomy.pl  w zakładce http://wytomy.pl/koszty-dostawy-i-wysylki

4. Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski.

5. Istnieje również możliwość odbioru zamówionych produktów osobiście w naszym magazynie w Krakowie po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów.

§ 9 ZASADY REKLAMACJI, RĘKOJMIA I PRAWO ODSTĄPIENIA

Rękojmia

1. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. W przypadku towarów nowych Sklep odpowiada za wady, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. 2.  Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie objęte są gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów. Informacje te można znaleźć przy każdym produkcie.

Reklamacja

1. W razie przesłania przez Sklep rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej, przewoźnika (kurier, zewnętrzna firma transportowa), Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli Klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny). Klient po sprawdzeniu stanu przesyłki może w szczególności sporządzić z przewoźnikiem protokół szkody.

2. W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki Klient stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, prosimy, aby w ten sam dzień, jeżeli to możliwe, skontaktować się ze Sklepem za pomocą email pod adresem mateuszgessler@wytomy.pl i poinformować Sklep o tym fakcie.

3. Reklamację dotyczącą towaru należy składać do Sklepu w formie pisemnej lub email. Reklamację można składać przy pomocy formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem http://wytomy.pl/odstapnie-od-umowy-reklamacje

4. Do składanej przez Klienta reklamacji na towar wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej, przewoźnika (firmą kurierską czy za pomocą zewnętrznej firmy transportowej) prosimy dołączyć dokumenty pozwalające na ustalenie odpowiedzialności przewoźnika (przykładowo takim dokumentem może być podpisany protokół szkody). Dokumenty pozwalające na ustalenie odpowiedzialności przewoźnika należy przesłać do Sklepu listem poleconym lub przesłać skany dokumentów na adres e-mail: sklep@wytomy.pl. Jeżeli Klient ma taką możliwość to do składanej reklamacji prosimy dołączyć dokumentację fotograficzną dokumentującą powstałą szkodę.

5. W momencie odsyłania przez Klienta reklamowanego towaru prosimy dołączyć do odsyłanego towaru jakikolwiek dowód zakupu towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu http://wytomy.pl/odstapnie-od-umowy-reklamacje (formularz nie jest obowiązkowy, Klient nie musi z niego korzystać, Sklep proponuje formularz dla ułatwienia). Dowodem zakupu może być przykładowo paragon, faktura, wyciąg bankowy z transakcji.

6. Dostarczenie reklamowanego towaru następuje do magazynu Sklepu (EverydayB2B, Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków) gdzie rozpatrywana jest reklamacja. Prosimy aby Klient uprzednio skonsultował się ze Sklepem w sprawie odesłania towaru w celu ustalenia formy odesłania, daty odesłania czy też sposobu opakowania i przewozu towaru, które powinny odpowiadać właściwościom rzeczy.

7. Towar powinien być odesłany w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz sam rodzaj towaru.

8. Sklep ustosunkowuję się do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Sklep zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie].

Odstąpienie  

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów ww. ustawy. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wg wzoru udostępnionego przez Sklep – wzór odstąpienia można pobrać na stronie http://wytomy.pl/odstapnie-od-umowy-reklamacje, wzór wydawany jest również Klientowi wraz z towarem oraz przesyłany jest Klientowi na jego adres email.

2. Sklep udostępnia Klientowi wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać na stronie http://wytomy.pl/odstapnie-od-umowy-reklamacje . Pouczenie o odstąpieniu od umowy przesyłane jest Klientowi na jego adres email w trakcie składania zamówienia oraz wydawane jest dodatkowo Klientowi wraz z towarem.

3. W przypadku realizowania prawa odstąpienia od umowy prosimy o przedstawienie/ okazanie jakiegokolwiek dowodu zakupu towaru co umożliwi nam identyfikację transakcji dokonanej w naszym Sklepie. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy prosimy, o ile to możliwe, uprzednio poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie, o ile to możliwe, odesłać towar wraz z jakimkolwiek dowodem zakupu na adres Sklepu.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w stosunku do umów (art. 38 pkt. 4,5,6 ustawy o prawach konsumenta)

5. Zwrotu ceny Sklep dokonuje wyłącznie na konto bankowe z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem sytuacji gdy Klient złoży pisemne oświadczenie z innym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

6. Zwrot przesyłki (w przypadku reklamacji czy prawa odstąpienia) prosimy w miarę możliwości uzgadniać ze Sklepem.

7. Klient odsyłając towar do Sklepu powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło od jego uszkodzenia, zniszczenia.

§ 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI / SPORÓW

1. Sklep w tym miejscu informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur – Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sklep. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony (dobrowolny).

2. Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu przed publicznym/niepublicznym podmiotem ADR. Decyzję o udziale przez Sklep w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sklep podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnego Konsumenta. Zgodę lub jej brak Sklep wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Konsumenta.

3. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

c) Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

d) Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

5. Sklep w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11.  ZASADNY SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORCOM

1. W stosunkach między Klientem (będącym przedsiębiorcą) a Sklepem nie stosuje się przepisów art. 66 (1) § 2 - § 3 KC oraz art. 558 KC.

2. W stosunkach między Klientem (będącym przedsiębiorcą) a Sklepem nie stosuje się ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, a zatem Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

3. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi Klient.

§ 12. DANE OSOBOWE KLIENTÓW

1. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie.

2. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze spółki  WytoMy z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zagrody 8A/12, 30-318 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653138, NIP: 6762518715, REGON: 366093430; Spółka WYTOMY posiada kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł, opłacony w całości; adres e-mail: sklep@wytomy.pl. Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Sklep tj. będący spółkę WytoMy z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zagrody 8A/12, 30-318 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653138, NIP: 6762518715, REGON: 366093430; Spółka WYTOMY posiada kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł, opłacony w całości; adres e-mail: sklep@wytomy.pl .

3. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe:

3.1. w celu doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów (tj. gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą)

3.2. gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa

3.3. gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności : marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych; dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

4. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5. W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych winien zwracać się do Administratora Danych Osobowych na piśmie.

6. Dane osobowe zgromadzone w systemie mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

7. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres, dane faktury jest konieczne [art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych], podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: http://wytomy.pl/regulamin

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Pliki związane z realizacją umowy (formularze zamówienia, formularze reklamacji, regulamin, wzory odstąpienia, pouczenie o odstąpieniu od umowy, potwierdzenie przyjęcia zamówienia) udostępniane są Klientowi na stronie www.wytomy.pl